O podjetju

Trtnik in Trtnik d.o.o. že od leta 1994 deluje na področju upravljanja tveganj, zavarovalniškega svetovanja in reševanja škodnih primerov na domači in mednarodni ravni. Naša dejavnost je analiziranje nevarnosti, ki pretijo gospodarskim subjektom, s ciljem zagotoviti maksimalno ekonomsko varnosti gospodarske družbe. Na podlagi specifičnega znanja in dolgoletnih izkušenj v zavarovalništvu nudimo podjetjem storitve, ki so bistvene za varno in dolgoročno poslovanje vsake družbe, tj. obvladovanje tveganj, s katerimi se podjetja soočajo v procesu poslovanja.

Do leta 2011 je podjetje delovalo v obliki »samostojnega podjetnika«, kot si ga je zamislil ustanovitelj Mitja Trtnik, ko se je po 18 letih dela za eno izmed največjih slovenskih zavarovalnic odločil za samostojno poslovno pot. Svoje znanje in izkušnje je ves čas aktivnega dela predajal sinovoma, ki sta leta 2011 prevzela vodstvo podjetja in ga preoblikovala v gospodarsko družbo - d.o.o..

Tradicija in izkušnje

Danes v podjetju uspešno nadaljujemo leta 1994 začrtano pot. Našo ekipo sestavlja sedem redno zaposlenih oseb: štirje posredniki z dovoljenjem Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega posredništva ter trije specialisti s področja škod. Poleg tega imamo tudi štiri pogodbene zunanje sodelavce, in sicer strokovnjake s področij vrednotenja nepremičnin in opreme ter sodno medicinskega izvedenca. Iz poslovnih enot v Novi Gorici in Ljubljani dosegamo stranke na geografskih področjih Primorske, Gorenjske, Notranjske, Dolenjske in Štajerske. Ob predanosti vrednotam strokovnosti, objektivnosti in diskretnosti konstantno širimo krog poslovnih partnerjev ter z njimi razvijamo in utrjujemo dolgoročno sodelovanje. [Neodvisnost je zakonsko predpisana v ZZavar-1].

Celostna rešitev

Naše poslanstvo je nuditi objektivno, strokovno in celovito zavarovalno posredniško storitev: od zbiranja in presojanja ponudb, sklenitve polic do rešitve škod oz. uveljavljanja pravic iz zavarovalnih pogodb in iz zakonsko zajamčenih pravic do povračila škod, operativno na terenu kakor tudi na upravno-administrativni ravni. Smo v oporo in referenco stranki v konstantnem procesu preverjanja in ocenjevanja tveganj in prenosu le-teh na zavarovalnice.

Usmerjeni v prihodnost

Naša vizija je postati pomemben sooblikovalec ponudbe zavarovalnih produktov na slovenskem zavarovalniškem trgu skozi neposredno izkustvo zavarovalnih produktov in realnih tveganj. S primerjavo splošnih pogojev med zavarovalnicami in dejanskih situacij na terenu ter potreb strank vplivamo na spreminjanje oz. preoblikovanje pogojev zavarovanj v korist strank-zavarovancev.

že 26 let uspešnega delovanja

8 izkušenih strokovnjakov

več kot 380 zadovoljnih strank

več kot 1000 uspešno rešenih primerov

Naše storitve

Temeljni področji našega dela sta povezani z upravljanjem s tveganji, ki ogrožajo delovanje gospodarskih subjektov, ter z upravljanjem škodnih primerov kot pojavnih oblik teh tveganj. Obe področji omogočata celovit pristop v soočanju z realnimi tveganji pri opravljanju gospodarske dejavnosti, to sta preventivni ter kurativni pristop.

Vsako podjetje mora imeti izdelano strategijo upravljanja s tveganji ter vpeljan sistem upravljanja s škodnimi primeri, saj ga k obojemu silijo nastanki dogodkov, ki imajo škodljive posledice. Specifični področji našega dela sta upravljanje tistih tveganj, pred katerimi se podjetja lahko zaščitijo z zavarovalnimi pogodbami, ter upravljanje tistih škodnih primerov, ki so zavarovani z zavarovalnimi pogodbami. Upravljanje zavarovalnih nevarnosti ter upravljanje zavarovalnih primerov predstavljata jedro naše dejavnosti – celovite zavarovalne rešitve.


Področja delovanja:

 • zasebni sektor: storitvena in proizvodna podjetja; farmacija, medicina, težka industrija, prehranska industrija, gradbena industrija, cestni prevoz, zavarovalništvo, itd.
 • javni sektor: javna uprava, občinske uprave, javni zavodi in podjetja, kritična infrastruktura, itd.

I.

Zavarovalno posredovanje

 • Svetovanje pri pregledu, identifikaciji in oceni tveganj, ki izvirajo iz gospodarske dejavnosti podjetja ter iz naravnega in gospodarskega okolja, v katerih podjetje deluje - oblikovanje analize tveganja s predlogi sprememb in izboljšav zavarovalnih pogodb
 • Svetovanje pri sprejemanju odločitev o temeljni strategiji upravljanja s tveganji (katera tveganja se prenaša na zavarovalnice in katera prevzema podjetje samo)
 • Izdelava zavarovalnega programa, in sicer tehničnega dela zavarovalne pogodbe za namen povpraševanja po zavarovalnem kritju
 • Pridobivanje ponudb za zavarovanje na zavarovalnem trgu
 • Analiza in predstavitev prejetih ponudb
 • Vodenje evidence sklenjenih zavarovalnih pogodb ter skrb za ustreznost zavarovalnih vsot
II.

Upravljanje škodnih dogodkov

Uveljavljanje zavarovalnin iz sklenjenih zavarovalnih pogodb za zavarovane škodne primere

 • Prijava škode
 • Koordinacija ogleda in popisa škode s strani predstavnika zavarovalnice
 • Ogled in fotografiranje škode (brez sodno-izvedenske veljave)
 • Svetovanje o načinu odprave škode
 • Navodila za pridobivanje, pripravo in izdelavo škodne dokumentacije
 • Formuliranje končnega zahtevka za povračilo škode in določitev višine škode
 • Likvidacija zavarovalnega primera
 • Sledenje posameznemu zavarovalnemu primera od prijave do likvidacije
 • Vodenje evidence vseh škodnih dogodkov
 • Za stranke, katerih police so sklenjene z našim posredovanjem, je uveljavljanje zavarovalnin iz prav teh pogodb brezplačno
III.

Upravljanje škodnih dogodkov

Uveljavljanje odškodnin iz nepogodbenih civilnopravnih razmerij (odškodnine iz naslova odgovornosti za povzročeno škodo)

 • Formuliranje poziva povzročitelju škode k sporazumni odpravi posledic
 • Koordinacija ogleda in popisa škode (s strani predstavnika zavarovalnice povzročitelja, sodnega cenilca ali neposrednega povzročitelja)
 • Ogled in fotografiranje škode (brez sodno-izvedenske veljave)
 • Svetovanje o načinu odprave škode
 • Navodila za izdelavo oz. pripravo in za pridobivanje škodne dokumentacije
 • Formuliranje končnega zahtevka za povračilo škode in določitev višine škode
 • Likvidacija zavarovalnega primera (po poravnavi ali kot nesporni del škode)
 • Vodenje dnevnika posameznega zavarovalnega primera od prijave do likvidacije
 • Vodenje evidence vseh škodnih dogodkov
 • Za stranke, katerih police so sklenjene z našim posredovanjem, je uveljavljanje zavarovalnin iz prav teh pogodb brezplačno!
IV.

Informacijsko tehnološka podpora

Našim strankam nudimo informacijsko podporo – program za vodenje in nadzor zavarovalnih poslov:

 • program deluje »v oblaku«;
 • skozi program se vodi arhiv zavarovalni polic in višina premije (po zavarovalnih vrstah);
 • v programu se vodi reševanje škodnih zadev in arhiv škodnih primerov. Naročnik ima vpogled v stanje reševanja škodnega primera »v realnem času«;
 • program omogoča vzporejanje različnih podatkov, npr. izpisovanje škodnega rezultata (primerjanje plačane premije in prejetih odškodnin), izpisovanje podatkov o nerešenih in rešenih škodnih primerih, izpisovanje podatkov o škodnih primerih po zavarovalnih vrstah;
 • zavarovancu je omogočen hiter dostop do vse zavarovalne dokumentacije.
V.

Škode z mednarodnim elementom

Trtnik in Trtnik d.o.o. nudi tudi storitve reševanja mednarodnih škodnih zadev. Za reševanje škodnih zadev v tujini nas v največji meri pooblaščajo logistična podjetja, in sicer v primerih prometnih nezgod ali poškodb tovora. Naše usluge koristijo tudi zavarovalnice ter fizične osebe, ki utrpijo škodo v tujini.
V takem primeru uveljavljamo odškodninski zahtevek iz naslova “avtoodgovornosti” in splošne civilne odgovornosti pri zavarovalnicah v tujini ali neposredno pri povzročitelju škode. Uveljavljamo:.

 • odškodninske zahtevke za materialno škodo, npr. na vozilu, na tovoru;
 • odškodninske zahtevke za nematerialno škodo, npr. za telesne poškodbe udeležencev v nezgodi.
VI.

Komplemetarne dejavnosti v zavarovalništvu

 • Pridobivanje uradnih zapisnikov o nezgodah
 • Cenitve vozil, strojev in opreme

Naša ekipa

Smo izkušeni strokovnjaki, naše delo opravljamo z navdušenjem, predani smo visoki kakovosti in doseganju zadanih ciljev

Brandon Cooper
 

Jure trtnik


+ 386 (0)31 864 441
jure@trtnik.com
Susan McKenzie
 

Jernej Trtnik


+ 386 (0)5 90 51 622
jernej@trtnik.com
Adrian Valeanu
 

Maruša Peršolja


+ 386 (0)5 90 33 997
marusa@trtnik.com
Sergey Shmidt
 

Davor Ferček


+ 386 (0)5 90 34 279
davor@trtnik.com
Sergey Shmidt

Katja Dekleva Sila


+ 386 (0)41 354 187
katja@trtnik.com
Sergey Shmidt

Robert Gajser


+ 386 (0)59 033 996
robert@trtnik.com

 
 
Stopite v Stik z Nami

Enota Nova Gorica


Mednarodni prehod 2A, Vrtojba
5290 Šempeter pri Gorici
 
+386 (0)5 90 51 622
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
+386 (0)5 30 27 756
 
 

 Enota Ljubljana


Dunajska cesta 156 (WTC)
SI-1000 Ljubljana
 
+386 (0)5 90 18 090
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
+386 (0)5 90 18 091
 
 

Pravna obvestila

Register zavarovalnih posrednikov (po ZZavar)

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti

Zavarovalno posredniška družba ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja št. 40110-1271/12-4 z dne 20.7.2012.
Register zavarovalno posredniških družb vodi AZN in ga je mogoče dobiti na spletni strani AZN.

Informacije zavarovalnega posrednika

Zavarovalno posredniška družba Trtnik in Trtnik d.o.o. in nihče od zavarovalnih posrednikov, ki so pri njej zaposleni oz. opravljajo posle na drugi pravni podlagi, nima neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu katerekoli zavarovalnice.
Nobena zavarovalnica oz. od nje odvisna družba nima neposrednega ali posrednega deleža, ki bi predstavljal več kot 10 % delež glasovalnih pravic,ali deleža v kapitalu Zavarovalno posredniške družbe Trtnik in Trtnik d.o.o.

Omejitev obveznosti zavarovalnega posrednika

Zavarovalno posredniška družba Trtnik in Trtnik d.o.o. je dolžna na podlagi druge točke drugega odstavka 551. člena Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1) za zavarovalca posredovati pri sklenitvi zavarovanja, ki glede na okoliščine posameznega primera zavarovalcu zagotavlja največje varstvo, pri čemer se ta obveznost lahko omeji zgolj na določene zavarovalne proizvode, če o tem zavarovalni posrednik zavarovalca izrecno obvesti. Takšna omejitev lahko izhaja iz izrecnega naročila zavarovalca ali narave samega zavarovanja.

Nasprotje interesov

Na podlagi 553. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1) sporočamo, da Zavarovalno posredniška družba Trtnik in Trtnik d.o.o. nima nobenih pravnih ali ekonomskih povezav s katerokoli od zavarovalnic, ki bi lahko vplivale na nepristranost zavarovalnega posrednika pri izpolnjevanju obveznosti do zavarovalca.

Notranji postopek reševanja pritožb

Prizadevamo si za čim večje zadovoljstvo zavarovalcev in vas obveščamo, da imamo v skladu s 579. členom ZZavar-1 urejen interni postopek za reševanje pritožb, ki ga povzemamo v nadaljevanju.

Izvensodno reševanje sporov

Če se z odločitvijo sprejeto v internem postopku za reševanje pritožb ne strinjate, lahko pod določenimi pogoji svojo pritožbo posredujete v nadaljnje reševanje tudi pri Centru za izvensodno reševanje sporov med ponudniki storitev zavarovalnega posredovanja in potrošniki pri GZS – PTZ, Združenju Zavarovalnih posrednikov Slovenije, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana. Prijavo pošljite na naslov:
GZS-PTZ
Razsodišče pri Združenju zavarovalnih posrednikov Slovenije
Dimičeva 13
1000
Ljubljana
(vir: Združenje zavarovalnih posrednikov)